E-Ticaret’te Sosyal Medya

E-Ticaret

Öncelikle Merhaba, E-Ticaret’in günümüzde yayg?nla?mas?yla  ?nstagram,Twitter veya Facebook gibi sosyal payla??m sitelerinden sat?? yapan, firmas? olup da sosyal medyay? iyi kullanamay?p, kaç?r?lan reklam potansiyaline deyinece?im bugünkü konumda. Çünkü bu alanda güvenilir ve kaliteli bir hizmet veren birilerine ihtiyaç oldu?unu dü?ünmekteyim! Bugün size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Sosyal Medya Alan?nda, gerek partiler olsun, gerekse siyasetçi, ünlü ve firmalar olsun birçok kurum ve kurulu?a sosyal medya deste?i ve yönetimi sa?lamaktay?m.  Bu i?i yapan birçok ki?i var zaten herkes kendini sosyal medya uzman? zannediyor bu da bunlardan ?eklinde dü?ünebilirsiniz ve öyle dü?ünmekte sonuna kadar da hakl?s?n?z çünkü fenomen olan ve ba?kas?ndan ald??? ?eyi sat?p arac? olan kendini Sosyal Medya Uzman? olarak tan?t?yor. Zaten Türkiye’de ö?rencilerin %90’? Sosyal Medya Uzman? olmu? ve bizden alanlar?n hepsi neredeyse bizi geçmi? ????

Sosyal Medya’y? do?ru kullanmak ve Takipçi say?lar?n?z neden önemli?

?nternet siteniz gibi bir firman?n sosyal medya hesaplar? da onun internetteki kimli?idir. ?öyle bir örnek vericek olursak siz bir profile girdi?inizde ilk bakt???n?z, ilk göze çarpan yer takipçi say?s? ve takip etti?i ki?i say?s? olacakt?r. Ondan sonra ise profilinizde payla?t???n?z içeriklerin/görsellerin kalitesi ve bu görsellerin Be?eni say?s? ve Yorumlar gelir. Sizin ne kadar kaliteli oldu?unuz asl?nda bu gibi ?eylerle do?ru orant?l?d?r. Ve kime sorsak 100 takipçili bir sat?? sayfas?ndan m? al??veri? yapmak sizce daha güvenli; yoksa 100.000 takipçili bir sat?? sayfas?nda m? diye tabiki de 100.000 takipçili olan hesap kaç?n?lmaz cevapt?r. Ve bu yüzden de ço?u mü?teri takipçisi fazla olan hesaplardan al??veri? yapmaktad?r. Akl?n?zdan; “100.000 takipçisi var illa ki biri al?r” diye dü?ünebilirsiniz ama asl?nda sat??lar?n artmas?n?n sebebi 100.000 takipçinin kendisi de?il sizin mü?terinize ne kadar güven verdi?iniz ve sunum ?eklinizdir. Çünkü 100.000 takipçiniz fake bile olsa siz büyük bir tan?nm?? i?letmesiniz mü?terinizin gözünüzde!